söndag 27 januari 2008

SSU södra älvsborgs nya principförklaring

På SSU Södra Älvsborgs distriktsårskonferans antog en ny principförklaring. Den ocensurerade versionen går att läsa nedan:


Vår ideologi – Socialismen

SSU Södra Älvsborg är en socialistisk organisation. Vårt mål är att frigöra människan från alla former av förtryck och ojämlikhet. Ett klasslöst, socialistiskt samhälle skall på sikt ersätta det nuvarande kapitalistiska systemet genom att vi steg för steg tar strid för arbetarklassens intressen.

Vår människosyn grundar sig på övertygelsen om alla människors lika värde. För oss är detta mer än en abstrakt teori, det är en praktisk utgångspunkt för all vår politik. I vårt idealsamhälle står varje individ, oavsett klass, kön, etnicitet, sexuallitet och funktionshinder, fri att forma sitt eget liv, inom ramen att det inte går ut över någon annan människas frihet. Människan är i sig själv och i samverkan med andra en skapande varelse. Alla människors förmåga måste tas tillvara och respekteras i samhällsbygget.

Samhället har i alla tider präglas av motsättningar människor emellan, och gör så än idag. Fri och slav, patricier och plebejer, baron och livegen, mästare och gesäll, kort sagt: förtryckare och förtryckta har sått i ständig konflikt till varandra. I motsättningen dessa emellan uppstår en kamp som i grunden alltid kretsar kring makt, en klasskamp. Sedan kapitalismens segertåg över världen uppstod nya klasser. Aningen förenklat kan dessa delas in i en klass som säljer sin arbetskraft för att överleva, arbetarklassen, och en klass som köper arbetskraften, kapitalet. Tackvare välfärdens frammarsch har mellangrupperingar uppstått, men i grunden är konflikten den samma. Politik handlar ytterst om att ta ställning i denna konflikt. Vi vet på vilken sida vi står, vi står på arbetarklassen sida.

En individs tänkande präglas av hennes sociala levnadsvillkor. En svältande kvinna i Nairobi har med största sannolikhet ett annat svar på vad som är viktigast än en framgångsrik företagsledare i Storbritannien. Detta innebär inte att vi förkastar varje enskild människas intellektuella förmåga att se bortom sin klasstillhörighet, men det hjälper oss att analysera samhället. Framtiden är på intet sätt förutbestämd utan kommer skapas av människor och deras tro på vår gemensamma styrka. Politik är att vilja.

För att möjliggöra alla människors frigörelse är demokratin vår självklara utgångspunk. För SSU Södra Älvsborg hänger socialismen och demokratin tätt samman. Ett samhälle som inte är demokratiskt på alla plan kan aldrig vara socialistiskt. På samma sätt kan ett samhälle inte vara fullt demokratiskt utan socialism. Vårt demokratibegrepp sträcker sig längre än till den politiska demokratin; vi anser att även social, kulturell och ekonomisk demokrati är en förutsättning för att ett samhälle ska kunna kallas demokratiskt.

Det nuvarande kapitalistiska systemet håller den största delen av mänskligheten nere i fattigdom och misär för att en minoritet ska kunna leva gott på frukten av andras arbete. Vi ser idag hur miljoner barn svälter i de fattiga delarna av världen, medan människor i de rikare delarna har ett överflöd av varor att tillgå. Vi ser idag hur hälften av befolkningen tvings till sämre förutsättningar för ett värdigt liv endast på grund av vilket kön de tillhör. Vi ser idag hur storföretag plundrar världen från dess naturresurser och för oss allt närmare en omfattande miljökatastrof. Vi ser alla världens orättvisor, men vet att historien inte har nått sin slutstation. Med socialismen som kompass skall vi finna en väg till en värld där ingen behöver svälta, där jämlikhet råder mellan könen och där en balans råder mellan människa och miljö. En annan värld är inte bara nödvändig, den är även fullt möjlig!

Vår övertygelse om alla människors lika värde gör att vi även lyfter våra blickar bortanför det egna landets gränser. Det finns inga nationella intressen utan endast klassintressen. När arbetarklassen i ett land kämpar sig till en allt större del av profiten flyttar företagen utomlans där det finn andra arbetare att utnyttja. Ska således vår socialistiska version förvekligas måste vi stå enade. Arbetaren har inget fosterland och vår solidaritet känner inga gränser. För alla utsugna världen över är vårt budskap glasklart: ni står inte ensamma!

Politisk demokrati
Ett samhälle som inte respekterar varje enskild individs rätt att påverka samhället och vara en del av makten kan aldrig vara ett samhälle förenligt med socialismens ideal. Varje individs grundläggande mänskliga rättigheter måste respekteras. Det handlar om rätten till att bilda sin egen uppfattning, uttrycka den och arbeta för den på demokratisk väg. Människor måste få gehör för sina åsikter och genom fria demokratiska val tillsätta sina makthavare.

SSU Södra Älvsborg är övertygade om att det är genom ett aktiv folkligt deltagande socialismen ska växa fram. Det klasslösa samhället kan aldrig vara liten ”förtrupps” verk, utan måste växa ur levande folkrörelser. Reformism handlar för oss om att ska vi lyckas med en verklig hållbar förändring måste vi få med alla i besluten över samtliga utmaningar vi kan tänkas möta på vägen. Reformism är folkets revolution.

Social demokrati
Ett samhälle som inte tillfredställer varje enskild människas grundläggande behov kan inte kallas demokratiskt. En människa med hungrande mage tänker i första hand på hur den ska skaffa sig mat för dagen och inte på hur samhället ska formas. Därav bli den politiska demokratin beroende av en väl fungerade social demokrati. Materiella ojämlikheter skapar även ojämlikheter i inflyttande och makt. Därför handlar vår kamp om demokrati likväl om en kamp för ett välfärdsamhälle som lika rösträtt för alla.

Den sociala demokratin gestaltas bäst genom det generella välfärdssamhället. Istället för att offentliga kommandon ska dela ut allmosor till de staten uppfattar är i behov av det, får alla ta del av välfärden. Varje individ disponerar själv över sin tillgivna del av välfärdsamhället och därmed ges alla en möjlighet att få känna frihetens sötma. Genom att välfärden är generell får även de med goda inkomster ett egenintresse för att försvara en hög kvalité i den offentliga sektorn. Välfärden omfördelar resurser och möjliggör för alla att leva ett värdigt liv. Detta system bygger på en utbyggd offentlig sektor som vi gemensamt och solidariskt finansierar vilket i sin tur skapar trygghet och tillväxt åt alla. Välfärden i sig är inte socialism, men en nödvändig grund för dess förverkligande.

Kulturell demokrati
Kulturen är en positiv kraft både för individen och samhällsutvecklingen. Varje enskild människas behov av att uttrycka sig och skapa en egen identitet är tätt sammankopplad med rätten till en fri kultur. Med kultur upplever vi saker, skapar gemenskap och formar nya tankar och idéer. Samtidigt är kulturen en faktor vari det finns en sprängkraft som alltid utgjort en grund för samhällsförändrade rörelser.

Detta kräver att vi har kulturella institutioner som är öppna för alla, samhället har ett ansvar för alla ska ha tillgång till kultur. En fri och oberoende kultur är en förutsättning för en fungerande demokrati. Kulturen måste också vara jämlikt fördelad, en grund för detta är att kulturen skall vara finansierad med offentliga medel. Många människor blir avskurna från möjligheten att ta del av kulturen på grund av dess kostnader. Det är ett tecken på hur klassamhället begränsar människors frihet.

Ekonomisk demokrati
Alla påverkas av vad som produceras i samhället. I grund och botten är det samhällets ekonomiska ordning som avgör hela dess organisation. Har man en gång accepterat demokratins princip kan man inte begränsa den till att bara gälla vissa områden. Tvärtom måste även ekonomin underordnas folkmakten. Produktionen ska vara till för människorna, för att tillgodose allas behov. Bestämmanderätten över vad som produceras och hur det ska fördelas måste läggas i hela folkets händer. Genom en demokratisk planerad ekonomi, det som en gång kallades blandekonomi, ska det privata ägande minskas steg för steg till förmån för ett gemensamt ägande. Statliga företag, kooperationer och kraftfulla, stridbara fackföreningar spelar en avgörande roll i vårt samhällsbygge.

Den privata äganderätten är en av grundbultarna för kapitalismen och ur den kan den utöva sin makt. På sikt måste denna ordning avskaffas. Privat egendom i form av kläder, hygienartiklar, hemelektronik och dyl. lämnar vi därhän. Det är äganderätten över produktionsmedlen vi vill åt. I grunden handlar det om ett ifrågasättande över ägandes ojämlika fördelning. Vårt drömsamhälle är ett samhälle där resurserna fördelas efter principen; av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.


Klass
Vi lever idag i ett klassamhälle. Din klasstillhörighet bestäms utefter vilket ställning du innehar i produktionen och därav också i hela samhället. Tvingas du sälja din arbetskraft för att överleva eller livnär du dig på att köpa andras arbetskraft? Till arbetarklassen hör även de som står utan arbete. De tvingas också sälja sin arbetskraft för att överleva även om ingen efterfrågar den för tillfället. De olika klasserna är på intet sätt homogena grupper där alla är av samma uppfattning om allting. Däremot förenas arbetarklassen av att de har litet eller inget inflyttande över sitt arbete och sina liv. Denna vanmakt skapar en alienation, ett främlingskap inför samhället och produktionen. Men ur dessa gemensamma problem för arbetarklassen skapas även gemensamma intressen. Arbetarrörelsen viktigaste uppgift har alltid varit att organisera arbetarklassen och ta till vara på dess intressen. Endast tillsammans kan arbetarklassen bryta sig loss ur klassamhällets förtryck och orättvisor.

Kön
Dagens samhälle är ett patriarkalt samhälle. Patriarkatet är en urgammal maktordning, kanske den äldsta ännu existerade. Strukturellt överordnas män kvinnor både politiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt. Klass och kön är de förtryck som särskiljer sig från de andra genom att de drabbar avsevärt större delar av befolkningen och genomsyrar hela samhället. Könsförtrycket liknar klassförtrycket genom att kvinnor, lika lite som arbetare, är en homogen grupp. En kvinnlig akademiker i Nairobi har med största sannolikhet andra erfarenheter av patriarkatet än ett skolmatsalsbeträdde i Svennljunga. Ändå förenas de av att de båda förtrycks just pågrund av att de är kvinnor.

Socialismen som analysredskap räcker inte för att finna en väg mot patriarkatets upphävande. Det är därför viktigt att se klass och kön som två olika förtryck, då patriarkatet skär genom alla klassgränser. Vi kan dock tydligt se hur dessa samverkar. I dagens patriarkala kapitalism blir den arbetande kvinnan dubbelt förtryckt, dels för att hon är kvinna och dels för att hon är arbetare. Kapitalismen avskaffande blir därmed en förutsättning för kvinnans frigörelse.

SSU Södra Älvsborg är en likhetsfeministisk organisation. Med detta menar vi att de skillnader som finns mellan könen idag endast är en social konstruktion och att det därmed också går att ändra på. Vi ser förtrycket och har bestämt oss att avskaffa det. Redan från födseln delas vi in i olika fack beroende på hur kroppsdelen mellan benen på oss är formad. Vårt mål är att alla ska ses och bemötas som människor, inte som kön.

Etnicitet
Vi lever idag i ett samhälle där människors etniska ursprung ständigt påverkar deras vardag. Den rådande normen i samhället är en man med vit hy, med båda föräldrarna från Sverige och som har svenskan som modersmål. De som faller utanför denna ram diskrimineras strukturellt i alla samhällets delar. På arbetslivet, i skolan eller i bostadskön. Det rasistiska förtrycket genomsyrar hela vårt samhälle.

Främlingsfientlighet och rasism har alltid sin grund i rädslan för den andre. Rädslan för att den man inte känner till ska vara farlig och oanständigt. Denna rädsla växer när de sociala orättvisorna och misären breder ut sig . Därför handlar SSU Södra Älvsborgs kamp mot rasism lika mycket om att bekämpa klass- och könsklyftor som att agera mot främlingsfientliga partier. Klasskampen och den antirasistiska kampen går hand i hand. Att splittra upp arbetarna och ställa dem emot varandra är ett effektivt vapen för att undvika dess gemensamma kamp för frigörelse.

SSU Södra Älvsborgs övertygelse om alla människors lika värde gör att vi vill förändra samhällets rasistiska struktur. Integration får aldrig bli en ensidig process, utan måste vara en ömsesidig handling. Det hela handlar om att samhällets olika delar ska sammansmältas till en ny helhet, där varje enhet respekteras.

Sexualitet
Hetrosexualiteten är norm i dagens samhälle. Denna syn gör att andra sexualliter betraktas som avvikande och mindre värda. Heteronormativiteten är aktivt normerande, vilket innebär att de som på olika sätt avviket från normen bestraffas. I Sverige kan det handla om utfrysning och mobbing, i Iran om dödsstraff och tortyr. Heteronormativiteten innebär också att heterosexualiteten framställs som den enda vägen till lycka.

SSU Södra Älvsborg vill skapa ett samhälle som ger utrymme för alla människors kärlek. Det är viktigt att människor själva har rätten att definiera sin sexuallitet. För att detta ska bli möjlighet måste heteronormen krossas. All kärlek är bra kärlek!

Personer med funktionsnedsättning
Samhället är idag konstruerat på ett sätt som gör att människor med någon form av funktionsnedsättning inte tillåts delta fullt ut. Det kan handla om allt från hur de offentliga toaletterna är utformade till möjligheten att delta i samhällets demokratiska process. När vi belyser problematiken kring detta får vi aldrig gömma människor med osynliga funktionsnedsättningar. Bristande talförmåga, dyslexi och hörselskada kan vara lika begränsande som att vara rullstolsbunden när det kommer till frågan om att delta i samhället på lika villkor. Detta gäller även personer med psykisk funktionsnedsättning.

Någon annan syn än att samhället måste vara tillgängligt för alla kan vi i SSU Södra Älvsborg aldrig acceptera. Ett gott samhälle är ett samhälle som finns till för alla. Med rätt stöd kan alla bidra till det gemensamma samhällsbygget.

torsdag 24 januari 2008

Agera. Innan det är försent!

Isoleringen av Gaza är ett folkrättsbrott. Om den saken råder inga tvivel. Konsekvenserna är katastrofala, humanitära likväl som ekonomiska. Det är dags att omvärlden sätter ner foten! Ta ställning - Vägra acceptera övergreppen! Skriv på här.

onsdag 23 januari 2008

En logisk konsekvens


En bomb detonerades och hundra tusentals Palestinier flydde över gränsen till Gaza. Läs här. Kan skriva om detta i evigheter. Behövs inte, detta är helt enkelt vad som händer om man försöker spärra in 1,2 miljoner oskyldiga människor på en yta stor som Skåne. De kommer ta sig ut. För eller senare. Fredligt eller väpnat. Det är upp till ockupationsmakten att bestämma om man vill följa folkrätten eller få det våld man riktar emot andra tillbaka i ansikten. Jag moraliserar inte kring detta. Finns ingen anledning, det är bara att fatta att så är läget.

Mitt fösta fackmöte

Idag var jag på mitt första möte med HTF. Kändes stort. Vuxet liksom.

Saken blev ju inte sämre av att vi lyckades få in en representant ifrån vår avdelning i styrelsen. Har varit utan det ett tag vilket gjort att vi åsidosatts allt för länge.

Nu är det på riktigt liksom.

Att arbetat ihjäl sig är ett sätt att slippa tänka

Fick en ledig morgon idag på grund av att ett möte med ABF ställdes in i sista stund. Spenderade morgonen med att ligga i sängen och stirra in i en väg istället. Hatat att göra det! Större delen av min uppväxt bestod av sådana aktiviteter. Usch!

Folk brukar fråga mig varför jag jämt har 8205 saker att göra samtidigt, varför jag aldrig tar det lugnt. För en gång skull tror jag att jag har ett svar. Genom att ständigt vara i rörelse, ständigt ha 8205 saker som måste bli gjort innan dagens slut fylls mitt huvud med andra tankar än vad man ska göra med sin korta existens här på jorden. Istället för att fundera över hur livet skulle kunna se ut, var jag vill och meningen med alltihopa kretsar mina tankar kring hur jag kan göra för att få så många som möjligt att komma till morgondagens demonstration. Stora tankar väcker bara ångest över min egen otillräcklighet. Att arbeta ihjäl sig är ett sätt att slippa tänka, eller ett sätt att tänka på annat än sin egen existens framtid.

Tror att vi i detta resonemang även kan finna varför jag skriver detta blogginlägg. För att döda ytterligare några minuter av mitt liv med att knappa på skrivbordstangenterna istället för att ligga på sägen och fundera över livet. Problemet kommer dock åter nu när denna text börjar närma sig sitt slut. Börjar bli dags att fly vidare till nästa aktivitet nu. För att slippa tänka på det där stora.

söndag 20 januari 2008

200 inlägg och fortfarande ingen socialism?!

Sitter här framför datorn lyssnar på Cirkus Miramar och som en slump upptäckte att jag gjort 199 inlägg på min blogg. Detta blir alltså mitt 200:ade inlägg. Sedan januari förra året när jag startade denna blogg har alltså 200 inlägg skrivits. Det blir 0.5555555555555556 om dagen. Eller 3.8461538461538462 i veckan om man vill. Hur som helst skulle väl bloggministeriets underrättelsetjänst döma ut det som på tok för lite, men med socialismen inför dörren har jag faktiskt en del annat än bara bloggande att syssla med. Att lova bättring känns lite väl kliché.

Hur som haver, kanske skulle en liten sammanfattning över de inlägg som gjort sitta på plats. Lite självgod ”oj , va bra inlägg jag har gjort. Se här!” kanske är vad som efterfrågas här. Nåja, jag ska inte vara den jobbiga jävel som alltid går emot.

Det började med en kall januaridag för knappt ett år sedan med det här. Min debut inom bloggvärlden gjorde mig aningen lyrisk så inlägg efter inlägg avlöste varandra i en faslig fart. En hel del lite längre analyserande (som den här uppsatsen om Palestina) (eller den här om Kuba)
En hel del svar på tal till debattartiklar och blogginlägg (som det här, när MUF försökte attackera Chavez men skött sig själva i foten) (eller här när folkpartiet gjorde bort sig i Palestinafrågan för 1296-gången). Sen även en och annan lite kortare kommentar om tillståndet i världen (som om upploppen i samband med ungdomshuset i Köpenhamn här, eller om klusterbomber här.)

Fast bland de 200 inläggen har det ryms mycket mer än bara politik. En liten rapport från Arvikafestivalen i sommars tillexempel, läs här. Eller ett vresigt förväl till min gymnasieskola, se här. Stundtals har jag vågat trotsa mina politiskt korrekta tabun och lägga ut en och annan poesiliknande text också. Kanske denna är den här bästa. Ibland kanske jag blivit lite för personlig för en blogg. Som det här, skulle nog ha mått bäst av att aldrig vissas för allmänheten.

Men mest har det varit politik. Hur många som besökt bloggen har jag inte en aning om. Jag skriver för egen tillfredställelse och sen får den som vill och orkar ta del av det. Antal intresserar mig inte. Lite debatt har man dock lyckat ställa till med. Som här tillexempel.

Kanske passar det sig att avsluta en sån här text med en personlig favorit. Känns iofs som jag inte gjort min Palme-wannebe ”därför är jag demokratisk socialist” ännu. (observerar ÄNNU…) Men jag är rätt stolt över den här. Lyckades för en gångs skulle få ihop ett rappt och rationellt hållbart svar-på-tal utan att gå till en massa löjliga personangrepp. Håller mig till fakta för att motbevisa motståndarens tes. Ett förfarande som jag allt för ofta glider ifrån.

Med 200 inlägg i ryggen blickar jag framåt mot nya tider. För trona mina ord; det här är bara början!

tisdag 15 januari 2008

Ännu mer om det jag alltid skriver om…

Antar att ni är sådär lite lätt ointresserade mellanöstern slutat läsa denna blogg för ett bra tag sedan. Om inte så ska jag här göra er ännu mer uttråkade genom att länka till ännu en artikel om Palestina. Läs här. Som vanligt är det en skarp debattartikel jag fattat tycke för, denna gången i Göteborgs fria tidningar.

söndag 13 januari 2008

Skådespelet rullar vidare

Bush initiativ till fred i Mellanöstern är ett spel för gallerierna (kort referat om dem går att läsa här). Ingen rationell tänkande varelse kan påstå något annat. Visst är det i sig bra att ledare för de olika parterna i konflikten träffas och diskuterar hur man kan finna en lösning, men så länge representanter för ena partens folkvalda regeringsparti inte finns med i bilden är det svårt att se hur det hela ska kunna resultera i något praktiskt. När de ledarna som väl deltar i förhandlingarna har ett allt svagare stöd i sina hemländer blir det för mig helt omöjligt att se hur dessa förhandlingar ska leda till varaktig fred.

Jag har skrivit mer om detta här. I en utav de många kommentarerna jag fick till detta inlägg sades det att jag hade en allt för cynisk syn på konflikten. Att någon för en gång skull faktiskt diskuterade istället för att skjuta på varandra ansågs vara själ nog att glädjas. Själv tycker jag att situationen visst har diskuteras nog så länge, vad som nu krävs är politiskt handlingskraft. Därför gläds jag mer åt nyheter som den här.

tisdag 8 januari 2008

Den galna högern har gjort det igen!

Oppositionen i Venezuela gör åter ett generalangrepp på landets folkvalda ledare. Att de driver en annan politisk linje är givetvis jättebra och behövs för att landet ska kunna kallas demokratiskt, men när de för andra gången försöker blanda in juridiken för att förklara Chavez som mentalt sjuk blir det bara löjligt! Läs här.

Det finns en hel del man kan vara kritisk mot när man beskådar den nuvarande utvecklingen i Venezuela. Men när oppositionen återigen försöker framställa Chavez som mentalfall bekräftas bara ett redan känt faktum. Det är högern som är galen!

men hallå... sök då!!!

Klicka här och gå ner till slutet på sidan.

Vad tvekar ni på?!

måndag 7 januari 2008

Borta bra, men hemma bäst!

Efter en veckas äventyr i öster är jag hemma igen. Det har varit en intressant vecka som gett mig många nya kunskaper som jag hoppas ska föra SSU Södra Älvsborg mot nya höjder. Men först ska jag se till att ta in en hel del utebliven sömn...

tisdag 1 januari 2008

Ett nytt år!

Så var 2007 kommet till sitt slut! Kanske borde jag nu skriva ett referat av framsteg och bakslag för arbetarklassen under det gånga året. Kanske borde jag skriva något om min förväntningar inför det kommande året. Men nej, nu måste jag dra iväg och för att förbreda mig en veckas SSU-kurs istället.